Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ļž–”÷Ī≤•app

dcps

DC ļž–”÷Ī≤•app Schools
 

DC Agency Top Menu

 
-A +A

ļž–”÷Ī≤•appin Vietnamese (Ti?ng Vi?t)

This page contains information about ļž–”÷Ī≤•appservices for Vietnamese speakers.

ļž–”÷Ī≤•appnói ngôn ng? c?a b?n!

Chào m?ng b?n ??n v?i các tr??ng công l?p DC (DCPS). Khi b?n g?i ?i?n ho?c ghé th?m chúng tôi, m?t nhân viên có th? giúp b?n b?ng ngôn ng? c?a b?n thông qua m?t phiên d?ch tr?c ti?p ho?c qua ?i?n tho?i, mi?n phí cho b?n.

N?u b?n c?n liên l?c v?i tr??ng c?a con b?n ho?c b?t k? v?n phòng ļž–”÷Ī≤•appnào b?ng ngôn ng? c?a b?n, vui lòng cho chúng tôi bi?t. B?n có th? nói cho giáo viên c?a con b?n, hi?u tr??ng c?a tr??ng, ho?c g?i ??n v? truy c?p ngôn ng? c?a ļž–”÷Ī≤•appt?i (202) 868-6508.

B?n c?ng có th? t?i v? và in h??ng d?n ph? huynh truy c?p ngôn ng? c?a mình, trong ?ó bao g?m m?t th? "Tôi nói". Hãy mang theo th? khi b?n ??n tr??ng c?a con b?n ho?c v?n phòng ļž–”÷Ī≤•app?? yêu c?u h? tr? b?ng ngôn ng? c?a b?n. ?? bi?t thêm thông tin vui lòng xem v? các d?ch v? ngôn ng? s?n có.

Liên k?t nhanh